A3 Haber

Sağlık personeline ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete’de: İşte doktorların yeni maaşları…

Sağlık personeline ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete’de: İşte doktorların yeni maaşları…

Sağlık personeline ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete’de: İşte doktorların yeni maaşları…
Ağustos 12
09:31 2022

Sağlık personeline döner sermaye ek ödemesi yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin yeni düzenleme nihayete erdi.

Binlerce sağlık çalışanının merakla beklediği ‘Sağlık Personeline Ek Ödeme Yönetmeliği’ yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

“Hayırlı olsun”

Konuyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı. “Yönetmelik dili” hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15’inde yapılacak. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

“Kitap gibi sağlam yönetmelik”

Paylaşımının devamında Koca, “Kitap gibi sağlam yönetmelik! Tıkla oku: resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/0 ” ifadelerini kullanarak yönetmeliğin linkini bıraktı.

Yayınlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanlarının “Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar” belirlendi.

Ödenecek net ek ödeme tutarı

…MADDE 11- (1) Temel ek ödeme tutarı; Sabit ödeme ve taban ödeme tutarlarının toplamından oluşur. Personele ait mesai içi net teşvik puanının, teşvik ek ödemesi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu teşvik ek ödemesi tutarı bulunur. Teşvik ek ödemesi tutarı ile temel ek ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.

(2) Mesai dışı ödenecek ek ödeme tutarı ise mesai dışı net teşvik puanının, teşvik ek ödemesi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunur. Bu tutar mesai dışı tavan ek ödeme tutarını geçemez.

(3) Özellikli tıbbi işlemler ek ödeme tutarı, personele ait özellikli tıbbi işlemler net teşvik puanının, teşvik ek ödemesi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunur. Özellikli tıbbi işlemler ek ödeme tutarı özellikli tıbbi işlemler tavan ek ödeme tutarını geçemez.

(4) Uluslararası sağlık hizmetleri ek ödeme tutarı; 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendi kapsamındaki personel için uluslararası sağlık hizmetleri net teşvik puanının, uluslararası sağlık hizmetleri dönem ek ödeme katsayısı (A) ile çarpımı sonucu, 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki personel için ise uluslararası sağlık hizmetleri net teşvik puanının, uluslararası sağlık hizmetleri dönem ek ödeme katsayısı (B) ile çarpımı sonucu bulunur. Bu tutar, uluslararası sağlık hizmetleri tavan ek ödeme tutarını geçemez.

Ek ödeme zamanı

MADDE 12- (1) Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır.

Kanunî kesintiler

MADDE 13- (1) Ek ödemeden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

Üçüncü bölüm

İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü Birimleri, Ulusal Referans Laboratuvarları ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda Çalışan Personele Ek Ödeme Verilmesine Dair Usul ve Esaslar

Ek ödeme

MADDE 14- (1) Bu Yönetmeliğin 1 inci ve 3 üncü bölümünde geçen;

a) Analiz ve kontrol laboratuvarları: TİTCK Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan laboratuvarları,

b) İl sağlık müdürlüğü: Sağlık Bakanlığına bağlı il sağlık müdürlüklerini,

c) İl sağlık müdürlüğü birimleri: İlçe sağlık müdürlükleri, il ambulans servisi başhekimlikleri ve komuta kontrol merkezleri, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonları, EII-EIII rolündeki entegre ilçe devlet hastaneleri, toplum sağlığı merkezleri ve halk sağlığı laboratuvarlarını,

ç) TİTCK: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,

d) Ulusal Referans Laboratuvarları: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren laboratuvarları,

e) Kurum hizmet yönergesi: İl sağlık müdürlüğü ve birimleri ile Ulusal referans laboratuvarları için Bakanlıkça, TİTCK ve analiz ve kontrol laboratuvarları için TİTCK tarafından çıkarılacak yönergeleri,

ifade eder.

(2) Ek-3B sayılı tablodaki katsayılar, Bakanlıkça ilgili birim için belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumuna göre 0,5 ile 1,0 arasında değişen katsayılar ile çarpılarak uygulanır. Bu hedefler belirleninceye kadar Ek-3B tabloda yer alan katsayılar 0,75 ile çarpılarak uygulanır. Birim veya personel için belirlenen hedef puanlarına, toplu sözleşme hükümlerinden kaynaklanan artışlar eklenir.

(3) Bu madde kapsamında yapılacak ek ödemeye ilişkin temel esaslar aşağıda belirtilmiş olup, ek ödemeye ilişkin iş ve işlemler Bakanlık tarafından yürütülür:

a) Ek ödeme, personele fiilen hizmete katkı sağladığı sürece verilebilir. Resmi tatil günleri, idari ve nöbet izinleri, yılda 7 günü geçmeyen kısa süreli hastalık rapor süreleri, hakem hastane tarafından onaylanan heyet rapor süreleri, yılda en fazla iki defa görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili yurt içi kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personelin bir yılda toplam 10 günü geçmeyen süreleri, görevi sırasında veya görevinden dolayı Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan, kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi halinde kullandıkları hastalık izin süreleri, çalışılmış gün olarak kabul edilir.

b) İl sağlık müdürlükleri ve birimlerinde görev yapan personelden, Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri ile ulusal referans laboratuvarlarına geçici veya resen görevlendirilenlerin ek ödemesi, görevlendirildiği yerden yapılır.

c) Bakanlık merkez teşkilatı ile TİTCK kadrolarında bulunan personelden il sağlık müdürlükleri ve birimleri ile ulusal referans laboratuvarlarına en az bir ay süreyle geçici görevle görevlendirilen personele, geçici olarak görev yaptığı il sağlık müdürlüğünün/merkez laboratuvarlarının döner sermayesinden ek ödeme yapılır. Ancak, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunan personelden il sağlık müdürlüğü ve birimlerine görevlendirilenlere bu birimlerden ek ödeme yapılmaz.

ç) Bakanlık taşra teşkilatı ile sağlık tesisi kadrolarında bulunan personel ile analiz ve kontrol laboratuvarlarında görev yapan personelin ulusal referans laboratuvarlarına geçici görevle görevlendirilmesi halinde personele, görev yaptığı ulusal referans laboratuvarları tarafından ek ödeme yapılır.

d) Sağlık tesislerinde görev yapan personelin il sağlık müdürlükleri ve birimleri ile ulusal referans laboratuvarına görevlendirilmesi halinde personele, geçici olarak görev yaptığı birimden ek ödeme yapılır.

e) İl sağlık müdürlükleri ile ulusal referans laboratuvarlarında fiilen görev yapan personelden 2879 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre görevlendirilen personel ile 6253 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin sekizinci fıkrasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı özel kalem müdürlüğüne geçici olarak görevlendirilen personele görevlendirildiği ek ödeme döneminde kadrosunun bulunduğu birim esas alınarak ek ödeme yapılır.

(4) Vekâleten atanan veya ikinci görevle görevlendirilen personele;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi Bakanlık personelinden bir göreve vekâleten atananlara;

1) Vekâletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

2) Vekâletin, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

3) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları bir arada taşımaları,

kaydıyla, vekâlet görevine başlanıldığı tarihten itibaren vekâlet ettikleri kadro veya görevler için ek ödeme yapılır.

b) 657 sayılı Kanuna tâbi Bakanlık ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu personelinden 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesine göre ikinci görevle görevlendirilen personele, görevlendirmenin Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından yapılması kaydıyla, ikinci görev için öngörülen ek ödeme yapılır.

c) Bu fıkra uyarınca vekâleten veya ikinci görevle görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

ç) Bakanlıkça İlçe Entegre hastanesi başhekimi ve hastane müdürü kadrolarından boş olanlara görevlendirilen personele, görevine başladığı tarihten itibaren yürüttüğü görev için ek ödeme yapılır. Bu fıkra uyarınca görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

(5) Personele yapılacak temel ek ödeme merkezi yönetim bütçesinden yapılan sabit ödeme ve taban ödeme toplamından oluşur:

a) Sabit ödeme; Personelden tabip ve diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine göre merkezî yönetim bütçesinden yapılan ek ödeme tutarı ile tabip dışı personel için aynı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının altıncı cümlesi gereği merkezî yönetim bütçesinden yapılan ek ödeme tutarıdır.

b) Taban ödeme; motivasyon ve ödüllendirme amacıyla personele yapılan ödemedir. Bu ödeme, personelin kadro unvanına göre Ek-3B tabloda belirlenen taban katsayı ile en yüksek Devlet memuru aylığı ve aktif çalışma gün katsayısının çarpımı sonucu bulunan tutardır. Bu ödeme disiplin cezası alanlardan; uyarma ve kınama cezası alanlara bir ek ödeme dönemi, aylıktan kesme cezası alanlara iki ek ödeme dönemi, kademe ilerlemesi cezası alanlara üç ek ödeme dönemi süresince yapılmaz.

(6) Bu madde kapsamında ek ödeme yapılacak personel hakkında bu Yönetmeliğin bu maddeye aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Dördüncü bölüm

Çeşitli ve Son Hükümler

Bakanlığın düzenleme yetkisi

MADDE 15- (1) Bakanlık sağlık tesislerinde ek ödemelerin hakkaniyetli dağıtımı maksadıyla bu Yönetmelikte yer alan;

a) Ek-2 sayılı tabloda yer alan personelin hizmet alanı kadro unvan katsayılarını %50’ye kadar artırmaya,

b) 7 nci ve 8 inci maddelerdeki oran ve katsayıları %50 oranında azaltmaya ve bir katına kadar artırmaya,

c) Ek-4 sayılı tablodaki tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personelden artırımlı hizmet sunum alan katsayılarını % 50 oranına kadar azaltmaya ve artırmaya,

yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 16- (1) 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 3/2/2022 tarihli ve 31739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Ek Ödeme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik 1/7/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

About Author

Ahmet

Ahmet

Related Articles

TÜM HABERLER